Maszyny i ludzie

photo by John Schnobrich, https://unsplash.com/@johnschno

1. Maszyna do zapominania

2. Maszyny do tworzenia wrażeń

3. Miara wyznacza przestrzeń

4. Maszyny, w których jesteśmy

5. Maszyny, które będą nami

--

--

has published poems, prose, reports, essays and co-created musical ensambles; lives in Gdańsk, PL; http://piotrczerski.pl/en/; https://twitter.com/piotrczerski

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store