photo by John Schnobrich, https://unsplash.com/@johnschno

1. Maszyna do zapominania

W 1891 roku firma Sittman and Pitt wprowadziła do kilku nowojorskich pubów pokerową maszynę hazardową, która na pięciu bębnach rotowała pięćdziesiąt karcianych symboli. Gracz wrzucał do środka pięciocentówkę i pociągał dźwignię, która wprawiała w ruch bębny: do kogo uśmiechnęło się szczęście, ten za wygrywający układ kart mógł odebrać w barze…

Dear future-born grandchild — as far into the future as possible, I hope! — reading these words… What’s your perspective? Your measure of things? What is the implication of the text you write yourself? Do your eyes glimmer with the same patronizing superiority we have when we look down on…

Piotr Czerski

has published poems, prose, reports, essays and co-created musical ensambles; lives in Gdańsk, PL; http://piotrczerski.pl/en/; https://twitter.com/piotrczerski

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store